Reklamacje

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
a) Szkoła – Pomorska Szkoła Informatyki w Szczecinie z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 38   Szczecin 70-100
b) Słuchacz – każda osoba uczęszczająca na kurs jak i osoby, które dokonały rezerwacji na planowane kursy, oraz osoby aktualnie korzystające z oferty Szkoły.

Reklamacje mogą być składane:
a) w biurze Szkoły, w formie pisemnej,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@psi.edu.pl

Reklamacje składane w formie pisemnej musi być opatrzona własnoręcznym podpisem.
Reklamacje składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być zatytułowane: Reklamacja.

Reklamacje, w których Słuchacz żąda zwrotu części lub całości ceny, powinny być składane wyłącznie w formie określonej w pkt 2a.
Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu wraz ze zwięzłym opisem zdarzenia oraz oczekiwaniami Słuchacza dotyczącymi sposobu rozpatrzenia Reklamacji.

Szkoła rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Słuchacz zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z klientem.