Polityka i standardy

Standardy dotyczacy usług szkoleniowo-rozwojowych w Pomorskiej Szkole Informatyki w Szczecinie.

Szkolenia otwarte.

 1. Firma przedstawia program szkoleniowo-rozwojowy zawierajacy:
  • Cele szczegółowe szkolenia opisane za pomoca efektów uczenia sie
  odnoszace sie do poziomu wiedzy, umiejetnosci i postawy/ kompetencji
  społecznych) lub innych mierzalnych celów usługi
  • Harmonogram szkolenia / działan rozwojowych
  • Zakres merytoryczny.
 2. Firma przedstawia informacje o grupie docelowej, do której skierowany
  jest program szkoleniowo-rozwojowy oraz czy okresla minimalne wymagania
  dotyczace udziału, w sposób umozliwiajacy uczestnikowi na swiadomy
  wybór i przygotowanie sie do uczestnictwa.
 3. Firma podaje informacje dotyczace szczegółów usługi, takich jak:
  • Przyjetych form i metod pracy
  • Narzedzi i materiałów dydaktycznych
  • Dedykowanej kadry prowadzacych
 4. Firma kazdorazowo planuje, komunikuje i realizuje ewaluacje projektu
  szkoleniowo – rozwojowego w odniesieniu do jego celów szczegółowych
 5. Firma stosuje metody pomiaru efektów działan szkoleniowo-rozwojowych
  adekwatnie do załozonych celów przy zastosowaniu metod ewaluacji
  własnych autorskich narzedzi
 6. Firma stosuje praktyki pozwalajace na implementacje wniosków
  z wyników ewaluacji w kolejnych projektach szkoleniowo-rozwojowych
 7. Firma zapewnia adekwatnie do celów i tematyki, kadre do przygotowania,  realizacji i ewaluacji projektu szkoleniowo-rozwojowego odpowiednia pod wzgledem: kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia działan szkoleniowo – rozwojowych.
 8. Firma na podstawie ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych przekazuje
  osobom realizujacym usługi informacje zwrotna o rezultatach ich pracy wraz
  z ew. rekomendacjami pozwalajacymi
 9. Firma stosuje praktyki pozwalajace na zapewnienie nalezytej
  starannosci i rzetelnosci realizowanych działan oraz zapewniajace stałe
  podnoszenie jakosci usług i działan wykonywanych przez ww. osoby

Szkolenia zamknięte:

 1. Firma opiera swoje działania na wynikach badan potrzeb szkoleniowo –
  rozwojowych Klienta lub czy bada samodzielnie jego potrzeby w oparciu
  o własne, autorskie metody diagnostyczne.
 2. Firma na podstawie wyników badania potrzeb rozwojowych, ustala
  z Klientem cele szczegółowe w zakresie uczenia sie i rozwoju (na poziomie
  wiedzy, umiejetnosci i postaw/kompetencji społecznych ) oraz w zakresie
  innych celów: organizacji, grupowych, indywidualnych, które zdefiniowane
  sa w sposób mierzalny.
 3. Firma okresla cele szczegółowe w zaleznosci od realizowanego tematu
  i typu usługi oraz przy wykorzystaniu swojej metodyki pracy i posiadanych
  kompetencji.
 4. Firma kazdorazowo opracowuje indywidualny program szkoleniowo –
  rozwojowy adekwatnie do ustalonych z klientem potrzeb i celów
 5. Firma kazdorazowo planuje i uzgadnia z klientem ewaluacje projektu
  szkoleniowo – rozwojowego w odniesieniu do ustalonych celów szczegółowych.
 6. Firma dobiera i uzasadnia metody pomiaru efektów działan adekwatnie
  do załozonych celów usługi na poziomie efektów uczenia sie oraz innych
  załozonych rezultatów.
 7. Firma kazdorazowo przeprowadza uzgodniona ewaluacje projektu
  szkoleniowo – rozwojowego w odniesieniu do realizacji ustalonych celów
  przy zastosowaniu metod ewaluacji własnych autorskich narzędzi.
 8. Firma przygotowuje uczestników szkolenia adekwatnie do celów
  szkoleniowo – rozwojowych w uzgodnionym z Klientem zakresie.
 9. Firma realizuje cele szczegółowe usługi szkoleniowo-rozwojowej
  poprzez dostosowanie form i metod pracy oraz ich tresci do tych celów.
 10. Firma ustala z klientem i realizuje działania wspomagajace uzyskanie
  i utrwalenie przyjetych rezultatów.
 11. Firma odnoszac sie do ustalonych celów szczegółowych korzysta
  z własnych metod
 12. Firma kazdorazowo podsumowuje działania szkoleniowo-rozwojowe
  i zawsze komunikuje Klientowi stopien realizacji ustalonych celów
  szczegółowych zgodnie z uzgodnionymi wczesniej zasadami.